Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie

ul. Mostowa 2, 83-262 Czarna Woda

 

ZMIANA treści SIWZ

Czarna Woda, dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

ZP.PN.271.8.2018

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na „Przebudowę Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie”.

 

ZMIANA treści SIWZ

 

            Dyrektor Przedszkola Publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie” w ten sposób, że dołącza się brakujący Załącznik nr 1 do SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT.

 

W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert zmieniając zapis SIWZ w ten sposób, że:

- Rozdział 11 ust. 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Oferta powinna być dostarczona w dwóch kopertach:

 

-        koperta zewnętrzna  oznaczona w następujący sposób:

nazwa zamawiającego

adres zamawiającego

OFERTA – „Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie”

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.05.2018 r. godz. 1215

-        koperta wewnętrzna  oznaczona w następujący sposób: 

nazwa (firma) wykonawcy

adres wykonawcy

OFERTA – „Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie”

NIE OTWIERAĆ PRZED 09.05.2018 r. godz. 1215

 

- Rozdział 12 ust. 1 -  3 otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy złożyć w Przedszkolu Publicznym przy ul. Mostowej 2 w Czarnej Wodzie, nr pokoju 05, nie później niż do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12:00.

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska), jako termin złożenia oferty zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 12:15, w siedzibie zamawiającego w sali nr 05.”

 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego   

w Czarnej Wodzie                 

 

Mirosława Wróbel                 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 468
Utworzono dnia: 20.04.2018

Historia publikacji

  • 20.04.2018 11:30, Administrator
    Dodanie dokumentu: ZMIANA treści SIWZ