Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie

ul. Mostowa 2, 83-262 Czarna Woda

 

Przetargi

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 546311-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie


Nazwa projektu lub programu ---

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ---

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ---
Informacje dodatkowe: --- 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Przedszkole Publiczne, krajowy numer identyfikacyjny 26726900000, ul. Mostowa  2 , 83262   Czarna Woda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 878 849,

e-mail przedszkole@czarna-woda.pl, faks . ---
Adres strony internetowej (URL): www.przedszkole.czarna-woda.pl, BIP 
Adres profilu nabywcy: --- 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne ---

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): ---
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
---

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
www.przedszkole.czarna-woda.pl, BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
---

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres ---

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: --- 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: w formie pisemnej 
Adres: Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie, ul. Mostowa 2, pokój nr 05

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) ---

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie 
Numer referencyjny: ZP.PN.271.8.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: ---
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: --- 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: --- 
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Celem inwestycji jest przebudowa budynku przedszkola celem poprawy funkcjonowania zarówno części dydaktycznej jak i części zaplecza kuchennego. Poprzez przebudowę patia zamknięte zostaną częściowo krużganki i powiększy się sala zajęć dla dzieci, powstanie pokój logopedy, wydzielone zostanie pomieszczenie socjalne dla personelu kuchni i personelu dydaktycznego oraz przedsionki do zaplecza kuchni. Przedsionki pozwolą personelowi przejść do wc nie wychodząc jak dotychczas na zewnątrz budynku oraz pozwolą na przyjmowanie towaru do kuchni w prawidłowy i wydzielony sposób, nie krzyżując funkcji i dróg technologicznych. Przebudowa polega na dostawieniu ścian w krużgankach patia, wstawieniu nowych drzwi ewakuacyjnych, wejściowych i p.poż. oraz zmianie kierunku otwierania głównych drzwi do patia. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz dla obsługi technicznej dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Na poziom posadzki parteru można dostać się poprzez istniejący podjazd dla niepełnosprawnych.

2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: - projekt architektoniczno-budowlany przebudowy Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie z opisem technicznym, charakterystyką energetyczną budynku, projektem branży sanitarnej i elektrycznej, - przedmiar robót. 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45320000-6

45310000-3

45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ---
Wartość bez VAT: ---
Waluta: ---

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: --- 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-06-25   lub zakończenia: 2018-08-24 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-06-25

2018-08-24


II.9) Informacje dodatkowe: ---

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału. 
Informacje dodatkowe --- 


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe --- 


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 

a) potencjał techniczny. Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

b) osoby zdolne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: ---

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 –23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,3,4 ustawy Pzp (wykluczenie nastąpi w przypadku posiadania dowodów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 –23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2,3,4 ustawy Pzp (wykluczenie nastąpi w przypadku posiadania dowodów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: ---
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów, lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia polegającą na przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto. Realizacja tego zadania musi być potwierdzona dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub protokoły odbioru prac). Wykazane prace wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Dotyczy to również wykazanych robót budowlanych nie potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis od rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - wyłącznie na wezwanie Zamawiającego. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce za-mieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast powyższych dokumentów składają dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
Informacja na temat wadium ---


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: ---


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: ---


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  0 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0 
Maksymalna liczba wykonawców  0 
Kryteria selekcji wykonawców: ---


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: ---
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ---
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: ---
Informacje dodatkowe: --- 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: ---
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: ----
Informacje dodatkowe: --- 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: ---
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: ---

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: --- 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: --- 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: ---
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: --- 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: --- 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): --- 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: --- 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: --- 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:---

Czas trwania: ---
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ---
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: ---


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Termin płatności

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: --- 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji ---
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: ----
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): --- 
Informacje dodatkowe --- 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: --- 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: --- 
Wstępny harmonogram postępowania: --- 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: ---
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: --- 
Informacje dodatkowe: --- 
 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: --- 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ---
Informacje dodatkowe: ---

 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: ---

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: ---

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: ---

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: ---

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: ---
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ---

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: ---
Data: godzina: ---
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ---

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ---

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: ---

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ---

Informacje dodatkowe: ---

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ).

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, może nastąpić w przypadku:

1) wprowadzenia zmian w przedmiarze robót lub powierzenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

2) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy,

3) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

4) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

5) napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

6) wystąpienia tzw. siły wyższej, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice, klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron; strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako tzw. siła wyższa wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami,

7) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

8) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy i zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

9) konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

3. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach:

1) sądowej waloryzacji wynagrodzenia,

2) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zmiany wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez zamawiającego; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace,

5) zmiany zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

6) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

7) zmiany podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ i umowie na roboty budowlane,

8) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,

9) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

10) zmniejszenia zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,

11) zmiany sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy,

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

5. Jeżeli zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

6. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): --- 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym --- 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-07, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: --- 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: ---

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego

 

Mirosława Wróbel

DOKUMENTY:

Informacja o treści złożonych ofert

Utworzono dnia 09.05.2018
Czarna Woda, dnia 09 maja 2018 r.   Informacja o treści złożonych ofert   Zamawiający – Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie – działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz....
czytaj dalej » na temat: Informacja o treści złożonych ofert

ZMIANA treści SIWZ

Utworzono dnia 20.04.2018
Czarna Woda, dnia 19 kwietnia 2018 r.   ZP.PN.271.8.2018     Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie”.   ZMIANA treści...
czytaj dalej » na temat: ZMIANA treści SIWZ

Informacje

Liczba wyświetleń: 34956
Utworzono dnia: 19.01.2018

Historia publikacji

  • 09.05.2018 21:02, Administrator
    Dodanie dokumentu: Informacja o treści złożonych ofert
  • 20.04.2018 11:30, Administrator
    Dodanie dokumentu: ZMIANA treści SIWZ
  • 20.04.2018 11:28, Administrator
    Edycja strony: Przetargi