Przedszkole w Czarnej Wodzie

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZARNEJ WODZIE

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Roczny Plan Pracy Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie  został opracowany w oparciu o :

 -  podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2013/2014

 -   wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny

 -   diagnozę potrzeb i zainteresowań

 -   oczekiwania rodziców wobec przedszkola

 -   wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013

 -   wyników ewaluacji

 -   treści podstawy programowej

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 PRZEDSZKOLAK- ARTYSTA „ Lubię rysować, malować i tańczyć”.

 Zadania:

 Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

 Cele:

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo- intelektualną.

 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

2. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK „ Chcę być bezpiecznym przedszkolakiem”

Zadania:

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo

Cele: 

1.Znajomość zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

2.Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, zapobieganie zagrożeniom.

3. Wyrabianie orientacji w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.

3. ZDROWY PRZEDSZKOLAK ,, Chcę być zdrowym przedszkolakiem”

Zadania:

Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Cele:

1. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

2. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

 ZADANIA

 PRZEDSZKOLAK – ARTYSTA – „Lubię, rysować, malować i tańczyć”.

L.p.

Formy   realizacji

Termin

Odpowiedzialni

 

1.

 

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania   działań twórczych.

 

cały rok

nauczyciele

 

 

2.

 

Tworzenie   warunków do podejmowania działalności artystycznej   w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:   kącik   teatralny,   muzyczny, plastyczny, przyrodniczy.

 

cały rok

nauczyciele

 

3.

 

Wystawy prac   dzieci związane

z   uroczystościami   przedszkolnymi,   świętami.

 

cyklicznie

nauczyciele

 

4.

 

Warsztaty plastyczne z udziałem rodziców   z projektu ,, ”Łyżeczką i pędzelkiem, czyli twórczy przedszkolak”

 

X-XII

instruktorzy

 

 

5.

 

Udział w wybranych konkursach, występach, organizowanych przez przedszkole   (wynikających z kalendarza   przedszkolnych   uroczystości) i środowisko lokalne.

- jesienny konkurs recytatorski

- konkurs wielkanocny: Najpiękniejsza pisanka

-Międzyprzedszkolny   Przegląd Kolęd i Pastorałek

- konkurs plastyczny,,   Mój kochany Miś”

- program świąteczny dla   rodziców  i osób samotnych

-kiermasz   Bożonarodzeniowy

 

cyklicznie

 

 

XI

III/IV

XII

XI

XII/I

 

XII

 

 

 

G. Sikora

M. Rekowska-Szulc

A. Jasińska

M. Wróbel

A. Jasińska

 

 

A. Jasińska

I. Baran

6.

Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

- teatrzyki w   przedszkolu

- spotkanie z   rzeźbiarzem

 

IX/VI

 

dyrektor

O. Wirkus

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK- ,, Chcę być bezpiecznym przedszkolakiem” 

L.p.

Formy   realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Przepisy ruchu drogowego:

- ocenia zachowanie, postępowanie bohaterów na   podst. opowiadań tematycznych

- wiersze i piosenki tematyczne

- rozmowy z dziećmi na podst. ilustracji   tematycznych

- prace plastyczne

- filmy edukacyjne

- zabawy ruchowe, zagadki

- obserwacja ruchu drogowego podczas wycieczek i   spacerów

zgodnie

z tematyką w planach   miesięcznych

nauczyciele

2.

Znaki drogowe:

- ilustracje, plansze

- wiersze i piosenki

- prace plastyczno-techniczne, np. sygnalizator   świetlny, znaki drogowe – przejście dla pieszych

- ćwiczenia grafomotoryczne

- spacery – zwrócenie uwagi na znaki drogowe

- praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię

- praktyczna nauka numerów alarmowych

zgodnie

z tematyką w planach   miesięcznych

nauczyciele

3.

Spotkanie z policjantem – „Policjant to nasz   przyjaciel”:

- dziecko poznaje stróżów prawa

- prelekcja policjanta: rola policjanta

IX, VI

dyrektor

nauczyciele

4.

Spotkanie ze strażakiem – wycieczka do straży:   poznanie pracy strażaków

V

dyrektor

nauczyciele

 

 ZDROWY PRZEDSZKOLAK -  „Chcę być zdrowym przedszkolakiem”

L.p.

Formy   realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Udział rodziców i   dzieci w warsztatach kulinarnych z projektu „Łyżeczką i pędzelkiem, czyli   twórcze dzieci”

X-XII

dyrektor

instruktorzy

2.

Pogadanka nt.   „Zdrowe zasady odżywiania – moimi zasadami”

XI

dietetyk

3.

Wprowadzenie do   przedszkolnego jadłospisu wybranej potrawy kociewskiej

XII

dyrektor

kucharka

4.

Spotkanie   przedświąteczne „Pierniki i pierniczki

w przedszkolu”

XII

dyrektor

Rada Rodziców

I. Baran

A. Jasińska

Grupa Rodziców

z inicjatywą

5.

Organizowanie zajęć   motywujących przedszkolaków do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

cały rok

nauczyciele

6.

Spotkanie z kucharką   – wspólne pieczenie ciasteczek

XII

G. Sikora

7.

Poznanie zasad   racjonalnego odżywiania się

 i konieczności jedzenia warzyw, owoców

i nabiału

zgodnie

z tematyką

w planach   miesięcznych

nauczyciele